Mar­ket-Czer­nichów to sklep wielosek­torowy, który gwaran­tu­je pewność i ochronę przy real­iza­cji zamówień. Robiąc zakupy u nas, możesz cieszyć się wygodą i oszczędzać czas. 

Wystar­czy, że dodasz wybrane artykuły do wirtu­al­nego koszy­ka i ure­g­u­lu­jesz płat­ność, a resztą zajmiemy się my.
Mar­ket Czer­nichów Sklep
Czas jest cen­nym zasobem, którego zawsze braku­je. Rozu­miemy, że nasi klien­ci są bard­zo zapra­cow­ani codzi­en­nie, dlat­ego wprowadzil­iśmy sklep online Marekt Czer­nichów, aby zmin­i­mal­i­zować czas i uproszczyć pro­ces zakupów do abso­lut­nego minimum.

Do wyboru jest kil­ka wygod­nych i szy­b­kich opcji dostaw pros­to pod Two­je drzwi.
Dostawa pod drzwi Sklep
Zrób zakupy za min­i­mum 300zł i sko­rzys­taj z opcji Dar­mowej dostawy!

Mieszkasz na tere­nie gminy Czer­nichów? A może Lisz­ki lub Kamień?
Mamy dla Ciebie spec­jal­ną ofer­tę dostawy lokalnej!

Stwórz Kon­to Klien­ta już dziś i zarządzaj swoi­mi zaku­pa­mi.
Dowóz gratis do Klien­ta Stwórz kon­to

Market Czernichów

Dostawa do Paczko­matów InPost GRATIS przy zamówie­niu już od 200zł!

Market spożywczy online — Czernichów

Sklep blisko Ciebie

Od pro­duk­tów żywnoś­ciowych, przez artykuły dla zwierząt, aż po środ­ki czys­toś­ci — wszys­tko czego potrze­bu­jesz dla swo­jego domu. Sprawdź jak przy­jemne i proste mogą być zakupy online, bez wychodzenia z domu, pros­to pod Two­je drzwi. Wystar­czy, że sko­rzys­tasz z kom­put­era lub tele­fonu, odwiedzisz stronę sklepu, wybierzesz pro­duk­ty i dokonasz wygod­nej płat­noś­ci online.

Dokładamy wszel­kich starań, żeby przeprowadzane w naszym sklepie transakc­je były w pełni bez­pieczne, a ofer­ta sklepu dopa­sowana do potrzeb naszych klientów.

Dostawa do domu

Zda­je­my sobie sprawę jak niezwyk­le istot­na jest wygod­na i szy­b­ka for­ma dostawy dla naszych klien­tów. Dlat­ego w tym sklepie spoży­w­czym online masz kil­ka opcji, które zapew­ni­a­ją wygodne dostawy.

Pier­wszą z nich są kuri­erzy DPD oraz InPost. Dostawa odby­wa się bezpośred­nio pod Two­je drzwi, co oznacza, że nie musisz wychodz­ić z domu. Kuri­erzy DPD i InPost są znani z nieza­wod­noś­ci i ter­mi­nowoś­ci, co daje Ci pewność, że Two­je zamówie­nie dotrze na czas.

Rodza­je dostaw w sklepie Czer­nichów:

  • Kuri­er DPD / InPost
  • Paczko­maty InPost
  • Odbiór oso­bisty

Jeśli wolisz ode­brać zamówie­nie oso­biś­cie, możesz sko­rzys­tać z paczko­matów InPost lub ode­brać oso­biś­cie w naszym sklepie. Paczko­maty zna­j­du­ją się w wielu miejs­cach, co daje Ci możli­wość wybra­nia naj­do­god­niejszego dla Ciebie punk­tu odbioru. Po złoże­niu zamówienia otrzy­masz unikalny kod, którym otworzysz paczko­mat i ode­brzesz swo­je produkty.

Popularne produkty

Sprawdź najczęś­ciej wybier­ane pro­duk­ty
przez naszych Klientów

Dostawa lokalna

Mieszkasz na tere­nie gminy Czer­nichów, Lisz­ki lub Kamień? Mamy dla Ciebie atrak­cyjne ceny dostaw z dowozem lok­lanym pros­to pod Two­je drzwi. Wystar­czy, że zare­jstru­jesz się poda­jąc w adresie dostawy jed­ną z powyższych miejscowości. 

Promocje

Nie prze­gap najlep­szych okazji, każ­da ofer­ta jest ogranic­zona w czasie.